Ца йоагIача нувхаш Iокхувсар

ГIалгIайчен экологехи Iалама торонахи йолча комитета бехктокхама болхлой баха хилар МагIалбикеи еригача районеи гIолла экологен бокъо йохаяь хIама дий хьожаш. Цох бола хоам язбу, Комитета тхьамада Бабхой Мухьмада «Facebook» ший оагIон тIа.

Хьагушдолчох, цхьаккха бокъо лора а ца еш, ца йоагIача тайпара лаьтта нувхаш Iокхийса моттигаш йолаш я шахьаре. Бокъо йоацаш толхадар гучадаьннад МагIалбикеи, Зязиков-Юртеи, Йоккхача Ачалкхеи кхалаш йирца.
ДIахо хьагучадаьннача толхадарах доагIа таIазар дергда ГIалгIайчен Экологехи Iалама торонахи йолча комитето хьоахаяьча моттишкарча администрацен кулгалхой боагIача боараме бехктокхаме озарца. ХIаьта дIахо йодача ханачухьа из болх массанахьа ГIалгIай мехка гIолла чакхбаккха уйла йолаш ба, Комитета викалаш.
— Из болх массайолча мехка юрташка гIолла дIахьош дIачакхбаккха лаьрхIа я Комитет. ХIанз, МагIалбикера хьаболабаьб тха инспектораша из болх. ДIахо йодача хана массанахьа чакх а байна ца йоагIача нувхаш Iокхувсаш вай Iалам бIехдечарна доагIа гIод тохарца уж бехктокхаме озаргболаш ба. Вай мохк нувхех IоцIенабаллалца соцаргболаш бац из болх, — йоах Комитета пресс-секретарь йолча Хадзенаькъан Хатимас.
ГIалгIайчен экологихи Iалама торонахи йолча Комитета, мехка массабола бахархой дакъа бахкар деха, моллагIа ца йоагIача нувхаш Iокхувсаш, е аьлешка бIеха хиш Iочудехкаш вай Iалам бIехдеш моттигаш шоашта бIаргагой из белгалдарца шоашта гIо дара. Нагахь санна, из мо ийрча моттигаш бIаргагой цох бола хоам бе йиш я 8 (8734)55-15-89 яхача телефона номерах, е komitet.ri@mail.ru яхача электронни адресах.
Вайна гонахьара Iалам цIена хуле садаха атта а паргIата а хургья вайна. Кхы вIалла деце, адама унахцIена а тешаме а хургья гонахье. Бакъда, Iалам бIеха хуле вай вахар дегаза хиларал совгIа, дукхагIча даькъе тиша хургда. Iалам бIехдаларца вай садоахаш дола фо а, мелаш дола хий а, буаш бола сом а унахцIена хилац.
Вай мехка йола Iалама хозленаш: хьунаш, даьгIенаш, къаьга хьасташ, тайп-тайпара доккхий а кегий а аьлеш, хиш вай лора ца дой вай кхоане дегаза хурггья. Из шедар нувхаш Iокхувсарца дегаза доаккхаш бIехдеш да цхьацца йолча мехка моттигашка. Кхы вIалла деце, лазараш хьахул цох. ТIаккха цунца наха бала хул.

Матенаькъан Илез

№ 45-46 (11981-982), ера, 29 март, 2018 шу, четверг, 29 марта 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *