ДоттагIал

ГIалгIай Даьхенах къоастабаь Казахстанеи Юкъерча Азеи Iобахийтача хана, цхьан юрта вахаш хиннав къоаршой къамах вола цхьа саг. Цуни цун сесагеи цхьа кIаьнк мара кхы дезалхо хиннавац. Iалаьмате хала ха хиннай из. Даа, дувха доацаш, моцалах, шелалах, мехкалах, даррех яхьача гIелалах дукха нах бовш хиннаб цига.

ДIайха лазар кхийтта Iоажала метта вижав къоаршо. Ше геттара кIалвиссача, хьа вехийта гIалгIай къамах волча ший шин лоалахочунга аьннад цо:
— Со шоана юкъе ваха тоъал ха я. Цхьабакъда, кхыча къаман саг ма вий ер аьнна, шоай йолча торонах даарах, дувхарах со къоаставаьвац оаша. Хало-атто соца екъаш даьхад шо, хоза гIулакх-эздел долаш, сай къам сона дага ца дохийташ чакхдаьннад шо. Аз дехар ду хьога гIалгIа, са воI хьай волаш санна хьалкхевелахь, цунга хьожаш хилалахь. Хьалкхийна из ваьлча са вежарий болча дIавахийталахь.
Леча лазарах уллаш къоаршочо шийга дехар дича гIалгIачо из кIаьнк кхеваьв, Къуръан деша Iомаваьв. ТIехьагIа молла хиннав цох. Цул тIехьагIа гIалгIай къамах саг а йоалаяьй цунна. Боккха дезал хьахинна дуккха а ха яьккхай цо вайцигахьа гIалгIашта юкъе вахаш.
Иштта бахаш-лелаш воккха саг цамогаш хиннав. Ше кхеваь къоаршой зIамига саг хьа а вийха цо аьннад:
— Аз сай воI волаш мо хьалкхеваьв хьо. Хьа да леча лазарах метта уллаш айса цунна денна дош кхоачаш ца дича со валац. Хьо къоаршой къамах ва. Хьа даь-вежарий баха моттиг укх каьхата тIа язъяь я. Хьо цIаваха веза хьай даьй болча, — аьнна.
Вокхо жоп луш аьннад:
— Сай да дага ца вохийташ, со дог ийша хургвоацаш сога дика хьежар хьо. Хьо вита а вита Къоаршой мехка со цIагIоргвац.
— Со дIавеллачул тIехьагIа дIацIагIо, хIаьта. Аз хьа даьна денна дош доха ма де. Хьай мехка дIа а вахе, хьайна хьай къамах йола саг а йоалайий ваха Iоха. Укхазара цIенош дIадохка, кхаь воIахи цхьан йоIахи латта хьай дезал а дIабига.
Цу хана къонгаш, истий кхийла а йоI маьре яха а хиннаб цун дезал. Ше кхеваьча воккхача саго ма яххара Къоаршой мехка ший дезалца цIа а ваха, цхьаькха саг а йоалаяь вахаш хиннав из. Цу сесаго кхо воI ваьв цунна. Из саг Хьажий-ЦIа вахав ше валалехь. ГIалгIачо ваь кхо воIи цхьа йоIи , къоаршочо ваь кхо воIи — ворхI дезалхо хьаваьннав цох. Цун цхьабола къонгаш торо йолаш ба. Царех цхьанне ше вахача юрта ший рузкъах маьждиг даьд. ХIаьта цу чу имамал деш хиннав цун да, тIеххьарча шерашка. Иштта беркат хьадаьннад доттагIалах.

Хамхой Дауд

№ 47-48 (11983-984), шоатта, 31 март, 2018 шу, суббота, 31 марта 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *