ГIув хилар беркат да

Ахка хоза ха я, хингахьа бола эшам ца лаьрхIача. Укх шера наха дукха хало лов хий цатаар бахьан долаш. Цхьайолча юрташка хийла ди-бийса денад барзкъа дитта е беша дIатоха хин тIадам боацаш.

Юрта-дай оарцагIбаьле а, е атагIа ухаш, мала а, кулг-юхь дила а хий Iалашде хьажаб нах шоашта могача тайпара. Хьал кIеззига-дукха аттагIа дар коа гIувнаш йолча наьха: гIувнах цхьан цIенна пайда баьнна Iац, юхерча лоалоахоша а дIакхухь хий, нагахьа санна ковна дай камаьрша бале.
ГIув яккхар цхьаболча наха тIаэцаш гIулакх дац: цкъа-дале, йоаккхаш хало хул, шозлагIа-дале, бераш хилча, унзаро хет наха из коа юкъе хилар. Бакъда, хьадоагIаш хий доацаш бисача, эггара хьалха лаха болх гIув йола ков-карт. ТIаккха кхетаду наха гIув хилар мел пайда боалаш, хьогалах саг кIалхарвоаккхаш хIама да.
КIоаргалга хьажжа йоккха а зIамига а хул гIувнаш. Ведарашца цу чура хий хьалъэца кхы атта хилац, бакъда, ха мел йода наха тайп-тайпара атто ешдола хIамаш юкъекхувл, техника низ совбаларца.
Таханарча хана эггара кIоаргагIа йола гIув малагIча мехка я-хьох? Из хаттар тохкаш, тхо интернета доазон тIа хьажача, тхона корайир ХIинди мехка ткъаь итт метр кIоарга йола гIув. Цу гIувнах цIи йоаккх цига бахача наха «Чанд Баори» аьле. МалагIа уйла йолаш яьккхай из наха селлара кIоарга? КIоарга хиларал совгIа, из кхо эзари пхи бIаь лагIах латт. ХIаьта цун лакхал ткъаь итт гIатах латт цIенош миссел я из. Йокъал цу мехка каст-каста хулаш хилар белгало я из, цунга хьажжа хьогал а хул. Доххьал, цига бахача наха а, тIаухача хьаьшашта а хий хургдолаш, хих адам дузаде нигат долаш яьккхай из гIув иштта йоккха.
«ГIув» яха дош тIаийца дош да. «Тюркское» аьле белгалдоаккх из Iилманхоша дошлоргаш тIа.
«Iайха хий молача хана, хьаст тоабаьчун сий де», яьхад вай даьша. Из хьастилг тоабе а, кхолла а, цун доал де а мел хала да шоашта ховндаь аьннад цар из. Укх шера хий дагIац яхаш цIи хеза хиннача Пхьилекъонгий-юрта гIолла чакхъювлаш, гIув йола ков лаха хьажар со. Со цецйоаккхаш дар сона бIаргдайна сурт. Кхо-йиъ фусам мара корайинзар сона коа гIув йолаш белгалъяьнна. ХIанз-м Даьла къахетамца из хало дIаяьннай, яле а, хий лакъар кхерам тIалатташ хилча хIаьта а, гIув яккхар тешамегIа дар наха.
Хий доацаш ма дусалда вай цIаккха.

Новрузнаькъан Макка

№114-115 (12050-051), ера, 2 август, 2018 шу. Четверг, 2 августа 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *