Лерг

(Дувцар)

Бийса баьде енаяр. Юртал эгIахьара хьалхозар юкъ-юкъе тохаш бола мухь. Юха а тIуртIазваллалца къаракъ менна чувенавар Баца. ЦIагIарчар а лоалахой а сатем боабаь хьувзар из тховсара. Жувра хьалтIамаш мо доккха, дерзана когаш «тIарш-тIарш», яхаш, уйтIа Iо а детташ, халхавувлар Баца. Наггахьа батах хьалхьокхар пхьарс, Iояха шодаш дIаяха дагахьа. Из теве гIерташ ший хур дир Ки́йсас, бакъда цох гIойле хиланзар. Юртал магIаваха маьр-воша Iовеха саг вахийтар цо тIаккха. Халхара аргIан го баккха аьнна Iоволалушше, цIагIа чуваьннача воккхагIволча вешех бIаргкхийтар Баций. Цу миноте халхар а дита, ваха, гаьна боацаш латтача маьнге тIа хьалтIаийккхар къаракъо хьувзаву фусам-да.
— Фуд Iа леладер? – тIачайхар Идрис.
— ХIама а, — веший таIазарах кIалхарвала гIертар Баца.
— ХIама дац ях Iа?! – тIаволавелар вож.
Цу ханна, из хьатIацавайта дагахьа, уллачара, цIермашиннаькъа шлагбаум мо, бIаьха ког духьалкхессар зIамагIчо. Лохорча дегIара волча Идриса бата юххе гIолла тIехъийккха дIабодача берзанча кога пIелгашта юкъе нийсделар оарцан хьавенача веший аьрда лерг. Божа моарзагIо санна дIалаьцар цо из. Лерг мукъадаккха велар Идрис. Хьаозадир. Цкъа хьалхагIа цхьан кулгаца, тIаккха – шиннеца. ХIама хиланзар. Автобуса наIарашта юкъеяха полто Iерж санна, пIелгашта юкъера хьадагIар из хIанз. ДIаверза а хьаверза а магацар Идриса: балам тIауллар попа хи мо беза ког. МеттагIбаргбоацаш дIалаьцабар лерг дагIа корта.
-ДIахеца лерг! – цIогIа техар Идриса.
-А-а-а, лата воалларий хьо? – керта кIал ши кулг а делла, паргIатваьлар Баца.
-ДIахеца, дикагIа да хьона.
-А – нет.
Царгаш тоха велар Идрис, бакъда дIалаьцача лерго дIатIакхачийтацар. МIараш техар. Цох а пайда хиланзар. Тов мо дага доладелар лерг. Вувлавелча санна латта везаш дар хIанз Идриса гIулакх. Къамаьл де-м йиш яр. Цига денз дIа мел дар дийхка дар цунна.
Цхьа сахьат а даьлар, акхар лерг къувсаш. Дехарийга вера Баций лоалахо Гилад.
— Хозий хьона? Маршкаш, дIахецадалара Iа из лерг.
— Ай мичара, чугIо хьо! – аьлар, тховнагахьа хьалхьежаш уллача цIен-дас.
Дукха ца говш, Баций чIенгах кулг хьекхаш ягIар йиша Умулкусум а:
— Нанайг, дика ма вий хьо. Эхь да хьона. ДIахеца из лерг. Фу ду Iа цох?
— Латавоаллар ер, — пIелгашта юкъе доалла лерг кхы а чIоагIагIа тоIадир Бацас.
— Айя!.. – цIогIа ийккхар Идрисага. ХIанз ше вIалла лергаш а доацаш хиннаваларе, бакъахьа хетар цунна.
КIалхарваккха боларах хIама а ца хинна, Iадда витар оарцагIбаьхкараша «тутмакх».
Сатассаргахьа лестаяр, тхьагIар вахача Баций кога пIелгаш мелдала доладеннача хана. КIезиг-кIезига доалаш, мукъадаьлар лерг а. Таз кхийтача мо йоагар лергаюх. Кулг хьекхар Идриса. Бакъда дахчан долаш мо мара хIама хоалуцар лергá. Кхетадир Идриса, къаракъ геттара во хIама хилар, цо саг жIале хьисапе верзавеш хилар, маланза волаш дергдоаца эхь дайна хIама цо атта хьадайташ хилар. ХIаьта а хоастам бора цо, лерг ше даьггIача дагIаш хиларах а, из бIарчча хиларах а.

С. Арчаков

№116 (12052), шоатта, 4 август, 2018 шу. Суббота, 4 августа 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *