Эггара мерзагIа дола даар

МалагIа да из эггара мерзагIа дола даар? Модзи? Е хьовла? Бакъда даараш тайп-тайапара кийчду наха, хIаьта наьна кулгашца кийчдаьча даарга кхоачаргдолаш цхьаккха хIама дац! Из жоп цхьаккха шеко а йоацаш нийсагIа дар да деннача хаттара духьал.

Дулх чIоагIа дукха дезаши, цу даара тIереи ба Къилбаседа Кавказерча къамий нах. Цунга хьежжа низ а хьаькъал а ше ма дарра да.
Вай къаман нах цIаккха а хIама зехьа доадеш хиннабац. Къеи, мискеи баьхаб гIалгIай хьалхарча ханашка. Цудухьа цхьаккха хIама дIа ца кхоссаш, шедар пайда болча оагIорахьа лостадеш хиннад цар. Масала: бежан дийча, духхьала дулх даьккхача а ца Iеш, дIахо цох мел йоалаш йолча хIамах пайда эцаш хиннаб даьша: цIока, корта-когаш, чураш иштта кхы дIахо а. Къаьстта теркал е безам бар са чураш. ЧIоагIа чам болаш хул уж юача хана.
Дукха тайпара даараш да чурех кийчде йиш йолаш. Духхьал шоаш кхехкаяь оттайича а я уж пайданеи, вузавеши. ХIаьта, уж цIенъеча хана-м юхе ваха дог доагIаш хилац царна. Нана уж цIенае эттача новкъостала дIаотта саг корвоагIаш хилац, во хьадж йоагIа царех, яхаш удаш хул массавар, хIаьта цIена а яь нанас уж шун тIа овттайича, шевар гонахьа а хай, боккъала чам болаш юъ.
Тхох саго: «Нана, мерза даар дац Iа вайна тахан кийчдяр» — аьлча, нанас оал: «мерза деце а чам болаша-м хIаьта а да из!» — аьле. Нанас из дош нийсдар бахьан шиъ да. Цкъа дале, бокъонца цIена мотт хьо бувца велча даар хоза хила дезац, чам болаш хила деза. Цудухьа харцахьа аьнна дош нийсдеш да цун из, тIехьагIа гIалат даргдоацаш тхогара. ШозлагIа-дале, да а да из даар IотIа хьажача гор хоза деце а чам болаш, хIаьта даара чам диача мара ховргбац. Иштта нийсдоре хIанзарча дас, нанас дезалхочо мел аьнна харца дош, гIалат, цIена Iомабергбар вай тIехьа тIакхувча кагирхоша къаман мотт.
Дукха тайпара даараш кийчде йиш я бежана чура хьаяьхача массайолча хIамаех. Дийхк кхерза, датта, — чIоагIа бIаргашта а цIийна а дарба да оалаш да из лораш. Иштта жамараш, царех хох, кхыйола хьадж йоагIа баьцовгIа а теха уж кхерзача, царел хозагIа даар дуаргдац саго. Шоргах деш къаьстта хоза даар да «БIар» яхаш цIи а йолаш. Кеп а чам а ший тайпара хул цун. Из мишта кийчдуи, мишта даа дезеи дувца дукха каьхат эшаргда.
Тхьоврача хана мо доацаш чIоагIа хувцаеннай хIанзарча наьха массадолча даарашцара уйлаш. Дукха ба, бежан е устагIа бийча цу чурех бахка дегаза хеташ уж лаьттах ехкараш. «Ха яц тхога, царех воаллаш йоаеча хана хьадоаккхаргда уж кхозза яалла эцаргйола ахча» — яхаш, шоай болх а кхы гIулакхаш а кIала а увттадеш уж дIакхувссараш а дукха ба вайна. ЖIаленеи, цискаштеи даа хIама хургда оал цхьачар. Иштта дIа а кхайсе, Iалаьмате мо хьадж хьа а ухаж ядаш хул уж цискаш, жIалеш юар йиа, дIа-хьа кхийсачул тIехьагIа. Ай, мегаргъяц уж селла кхом боацаш дIакховса. Цхьан дийнахьа яъал оакхарошта Iо а тайса вожаш лаьттах йохка, нагахь уж цIенъя яа е сагIийна яла шоай хьинар деце? Могийтаргдий-хьогI Дала селла кхом боацаш хIама доадар?
Тхьоврача хана Iайха хьай кулгашца цIенъяр мара хилацар яа хIама. ХIаьта хIанз массанахьа тикашка а базар тIа а йохкаш латт дикка мах а бехаш.
Тхо зIамига долаш йоайицар уж хIамаш ишта. Даар, ялат хIаьта а чIоагIа деза лоархIар, лорадора. Маькха буртилг уллаш байча цун тIехвалацар саг из хьа а ийца ший метте Iо ца йиллача. Иштта лорадора кхы дIахо мел дола хIама а. Цудухьа нах биза бар. ХIанз шеяр массанахьа хьаэца йолаш я, хIаьта а нах меца ба. Вай хIамах кхом ца барах ца хулаш беркат деце из фуд ховш вац со. Самеца ба нах!

И. Айюбов

№148 (12088), шоатта, 6 октябрь, 2018 шу/Суббота, 6 октября 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *