Оакхарий чарахье

«Хьайбаех дола гIалгIай фаьлгаш». Оттадаьраш Д. Мальсагов, Б. Зязиков. Нохч-ГIалгIай книжни издательство, Грозный — 1961 шу.

Цогали, чаи, борзи, ломи диъ цхьана чарахье дахад. Чарахье дахача цар сай а бийна, цунах доакъош дергда вай, аьнна, Iохайшад уж.
— Дулхах доакъош де вайна — аьннад ломо чайга.
— Сона дика ховргдац дулхах доакъош де, берзага дайта уж — аьннад чайво. Цул тIехьагIа ломо берзага аьннад:
— Борз-маршкиш, доакъош де вайна дулхах. ТIаккха берзо шоашта диънена а цхьатарра доккхагIи, зIамагIи доацаш диъ дакъа даьд.
Борз доакъош даь яьлча ломо берзага хаьттад:
— Доакъош мишта дир Iа? — аьнна.
— Вайна диънена а цхьатарра доккхагIи, зIамагIи доацаш нийса доакъош даьд аз,— аьннад берзо ломага.
— Из фуд шоашта нийсса Iа сона дакъа даьлга, со оакхарий тхьамада а хилча? — аьнна, эгIаздахача ломо лаьтта, хьокхаяь, аьта Iойиллай борз. Ломо аьта борз дIатIехьашка а яьнна, бIаргаш къерзадеш, эгIазъяха мух еш уллаш хиннай. ТIаккха цогалга аьннад ломо.
— Iа де вайна, цогилг, доакъош.
Цогало берригача саьх ворхI дакъа даьд — лома диъ дакъеи, шоашта кхаьннена кхо дакъеи. — Ер цхьа дакъа даьд аз, лом, хьона, хьо оакхарий тхьамада хиларах; ер шоллагIа дола дакъа даьд аз хьона хьо майра хиларах, ер кхоалагIа дола дакъа даьд аз хьона хьа цIера сий лаьрхIа, ер диълагIа дола дакъа даьд аз хьона хьайна тхоцарча вошалах дола дакъа лаьрхIа, ераш юхедисаь кхо дакъа тхоаш хьа новкъостий хиларах тхоашта кхаьннена даьд аз — аьннад цогало.
— Даьллахьа, цогилг, ма дика доакъош де хов хьона, хьан Iомадаьд хьо ишта дика доакъош де?— аьнна хаттар даьд ломо цогилгага.
— ДIахьажача сайна бIаргаяйнача ехача берза бато Iомадир со ишта дика доакъош де, — аьнна жоп деннад цогало лома.

№170 (12106), шоатта, 17 ноябрь, 2018 шу / Суббота, 17 ноября 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *