БорзIи, Iаьхари

«Хьайбаех дола гIалгIай фаьлгаш», оттадаьраш: Д. Мальсагов, Б. Зязиков. Нохч-ГIалгIай книжни издательство, Грозный — 1961 шу.

Юртал ара бажа дIалаьлла Iаьхар, цхьан дийнахьа сов жерахьа чубенаб.

— Айя, хьо хIана боагIа сел ханал хьалха чу? – хаьттад ий тIа бижа уллача пхьаро.
— Со чу даьра боагIа берзо цига кхы бажа а ца «битаь — аьннад Iаьхаро.
— Фу даьд, ца битаь? — хаьттад пхьаро.
— «ДIабала укхазара, хьо сенна бенаб укхаза, ер са мохк болга хаций хьона», — йоахар-кх цо, — аьннад Iаьхаро.
— la фу аьлар хIаьта? — хаьттад пхьаро.
— Вай мохк ба хьона ер, уккхаза бажалахь хьайна, аьнна байтабар со-м дас — аьлар-кх аз, — аьннад Iаьхаро.
— ТIаккха фу аьлар хьога берзо? — хаьттад пхьаро.
— Ер мохк хьай хилар бакъдеш вола теш а волаш, кхоана юха ба беза хьо, аьлар сога берзо, — аьннад Iаьхаро.
— Диканд, хIаьта — кхоана шаккхе а гIоргда-кх вай цига, — аьннад пхьаро.
Iyppa даха, берзо йиллача моттиге, дIаэттад пхьуи, Iаьхари. Iаьхар бажа эттаб, пхьу цу юххе йоаллача ниттий кIотарга юкъе дIахьулабеннаб.
— Теш мичав хьа? — аьнна, берзо хьайга хоатте, цхьанне а сона тIехьа ва-м тиганзар, аргда Iа, — аьннад пхьаро.
Дукха ха ялалехьа ена хьаэттай борз, тIехьа хаххе цIог лестош цогал а долаш.
— Мичав хьа теш, хиланзарий хьона тIехьа ва саг? — хаьттад берзо.
— Сона тIехьава-м тиганзар цхьанне а, — аьннад Iаьхаро.
— Гой хьона, соца-м ва теш! — аьннад берзо.
— Сога фу де ях Iа, дика да-кх волче, — аьннад Iаьхаро.
— Укх хьай боацча мехка хьо хIана ихаб бажа ях-кх, фу ях хаций хьона аз, — аьнна, тIачейхай Iаьхара борз. — Ер мохк хьа хиннабаларе-м, соца мо теш хургвар хьоца а. ГIо, дIадолле, цоги, ер мохк са хилар бакъдеш дIабаа дIарча ниттий кIотаргах дув!
КIийленах оагIув увзаш, — кхераш-эгаш, халла ниттий кIотарга дIатIадахад цогал. ДIахьажача, кIотарга юкъе уллача пхьара, товнаш санна боага ши бIаьрг байча, шортта юха а даьнна; аьннад цогала;
— Айя, ва бози, довна дас хьалхагIа буаш хилацар дув!..
— ХIанз сенна белгала боах Iа ер, хьалхеи-тIехьеи яхаш, фу бе бар ер-м цхьанне биача, — аьнна, Iаьхаргахьа бIаргаш а долаш, ниттий кIотарга дIатIа а яха, дув баа эттай борз:
— Хьалларча сиглора, укх ниттий кIотаргора, — аьнна, берзо ниттий кIотарга юкъе бат Iочукховдаешшехь, хьалкхайдача пхьаро тоIIаяь бат бага а елла, дIа-хьа лостаяьй борз, Iоматара йохийташ.
— Даьра цу ниттий кIотарга юкъе уллача пхьара товнаш санна боага уж ши бIарг сайна байча гIоне a ма хайнадар сона-м ер мохк берза боацилга! — аьнна, дIаийккха дахад цогал.

Кийчдаьр Матенаькъан Илез

№195-196 (12131-132), шинара, 25 декабрь, 2018 шу / Вторник, 25 декабря 2018 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *