Мел кхоачам болаш да мехка бахархошта шоай вахара хьал?

Мехкдас Евкураньакъан Баматгире Юнус-Бека тхьамадал а деш дIадихьача аргIанарча ховшарга дийцар, районий а, шахьарий а, юртий а кулгалхоша шоай болх мишта кхоачаш баьб хьожаш дIабихьача балхах. Из белгалдаьккхар ГIалгIай Мехка экономикаи, промышленностеи дегIадоаладарах волча министра гIончас Каценаькъан Аьсета.

Аьсета яхачох, цу хьаькъе бола хоаттам дIабихьаб 2018 шера январь бетта 1 дийнахьа денз декабрь бетта 31 денга кхаччалца. Анкета чудоагIаш хиннад хIара моттига кулгалхоша беча балха бахархой мел раьза ба тахкар а, транспорни кхоачам мишта хиннаб а, машини наькъаш миштад а, газ, хий дар миштад а, тока хьал миштад а.
Хьаяхачох баьча хоаттамга дакъа лоацаш 2074 саг хиннав. Эггар дукхагIа хоаттама юкъе дакъалаьцараш МагIалбик шахьара бахархой ба (607 саг), хIаьта эггара кIезигагIа дакъа лаьцараш Шолжа района бахархой ба (78 саг).
Каценаькъан Аьсета баьча хоамага ладийгIача, эггар лакхагIа шахьара дас беча балхах кхоачам хеташ ба МагIалбика шахьара доазон тIа бахараш (96,5%). ХIаьта эггара кIезигагIа кхоачам бераш Наьсарен шахьара доазон бахархой ба (20,4%, 147 сагага хоаттам баьчул тIехьагIа). Цо яхачох, транспорта кхоачам Iалашбара даькъе а эггара дикагIа лоархIачарех МагIалбика район я (64,6%), иштта Илдарха-ГIала а – 60,6%. Транспорта кхоачам Iалашбара хьал эггара лохагIа Наьсарен района доазон тIа да (30,7%).
ДIахо дийцачох ГIалгIай мехкарча наькъашкара хьал эггара дикагIа МагIалбика районеи Магас шахьареи да (93,8%, хила доагIача тайпара 68,9%). ХIаьта эггара лохагIа кхоачам хилара гIулакх наькъа хьалах Шолжа районе да (30,9%, из да 133 сагага хоаттам баьчул тIехьагIа).
Хьаяхачох хин кхоачам эггара дикагIа Магасе ба (71,6%), хIаьта цу оагIорахьа эггара эсалагIа гIулакх латт шахьар Сунже (30,8 %). Иштта электричество лоаттайирах лакхагIча боарама а Магас я (86,5%), дIахо Илдарха-ГIалеи, (64,1%) иштта МагIалбики (51,4%) я. ХIаьта газа кхоачам хилара хьал МагIалбика районеи (93,0%), Илдарха-ГIалий тIа (87,3%), иштта шахьар Наьсаре (73,6%) да.
ГIалгIай Мехка экономикаи, промышленности дегIадоаладарах волча министра гIонча йолча Каценаькъан Аьсета докладага ладийгIачул тIехьагIа Мехкдас тIахьийхар уж из хьал цхьаннахьа лакхача боарамахи кхычахьа лохагIча боарамахи хIанад тахка, ха, аьнна. Из доацаш цо аьлар, дIахо цу хоаттама анкета юкъе дахьа деза мехка бахархошта унахцIенои дешари Iалашдараи, налогаш гулъярахи наха мел кхоачам бу ховргдолаш, аьнна.
Шахьарий а юртий а даьшта тIадиллар, квартала хана чухь цкъа цу тайпара хоаттамаш де аьнна, бахархой хьал тоадара даькъе малагIча оагIорахьа къехьега деза ховргдолаш. ДикагIа цу хоаттамга наха дакъа лоацаргдолаш къонача парламентаца а, мехка телевиденеца а болх бе, аьнна хьалхадаьккхар Мехкдас Баматгире Юнус-Бека.

Матенаькъан Илез

№ 13 (12148), ера, 31 январь, 2019 шу / четверг, 31 января 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *