Сакъердаме дувцараш

Мархий бутт

Мархий бутт хьахинна боллашехь марха ца а кхоабаш лелаш хиннав Цаген: «Сона бутт бIаргабайнабац», — яхаш хиннад цо, — «наха шийга «Марха хIана кхабац Iа, ва Цаген», — аьлча. Цхьан бус ер говр ийца, хи тIа вахав говра хий моладе аьнна, цIаьхха хи чу бутт бIаргабайнаб укхунна. «Ма чIоагIа кIал а баьнна, кIалхара хьалхьеж хьо, — яьхад Цагена беттага, — кхоана лоацагрба-кх аз хьо».

Хьаькъал

Цкъа, лоалахой воккха саги зIамига саги базара говраш йоалае бахаб. Гостинице юхасайцаб уж. Воккхача сагаца эхь-эздел леладеш хиннав зIамига саг, цунга дика хьожаш, дикагIа бола кхача бахьаш, ше бIарчча дийнахьа арахьа фермашка гIолла эца говраш лехаш лелаш хиннав. Воккхача саго хьехар деш хиннад иштта дIагIо, иштта ала, хьалла магIа, хьажа яхаш. Из цу воккхача саго xlapa денна деш дола хьехараш кIорда а даь аьннад зIамигача саго, цхьан сарахьа Iохайша багIаш «Уж Iа деш дола хьехараш укх хьаь юккъе гIолла хьалъара-м даьннад сона», — кертах пIелг дIатIа а хьокхаш. «Из кертах хьалъарадалар да хьона из водар, из цу чу дисадаларе дар дика», — яьхад воккхача саго.

Нажа Алсбик

Автобуса чу вIашагIкхийттача нохчий воккхача сагаца чIоагIа эхь-эздел леладаьд гIалгIай зIмигача саго, цун бе боалла тIорми хьа а ийца хьал магIа а баьккха Iооттабаьб, ший моттиг дIа а енна Iахоаваьв фуд-малад аьнна хаттар даьд. Хозача гIулакхаца ше везавалийтав зIамигача саго. Из хьанав а мичара ва а ха безам болча воккхача саго хаьттад: «Мичара ва хьо? Хьанав хьо?», — аьнна. «Со даьра ва — аьннад зIамигача саго, -Наьсарера Нажа Алсбика». «Даьллахьи ма гIоагIача дачига вакх хьо ва-м», яьхад наж яха дахча дика йовзача нохчий воккхача саго.

Хьаькъал дола хьаким

Цхьа районни хьаким волча ихав юртдоал вахийта со яхаш цхьа саг, дукха ухаш из кIорда а ваь дагадехад укхунна из волча юрта а ваха из мишта вах хьажа а, цун ков карта довза а. «ЦIагIа вий хьанаькх» — аьннад укхо хьаараяьннача сесагага «Вац» — сесаго а аьнна юха районе дIавахав хьаким. «ЦIавеча хьалвайтаргва Iа», — аьнна.
ЦIавеча марага сесаго аьннад. «Вай районни хьаким венавар, хьо цIавеча хьалвайта а йоахар. Ше юртдоал вахийта воал мотташ гIадвахав ер чIоагIа. Ваха дIачуваьннав юрт-да хила безам болаш хиннар, хьаким волча, салам- Iалам дерздаьчул тIехьагIа, могаш-маьрша хилар а хаьтта аьннад хьакимо: «Новкъост! хьона юрта доал дулургдац, хьай ковна а карта а доал ца дулуча, хьалхагIа хьай ков-карт чудерзаде, цIен доалде Iама, тIаккха хьожаргда вай». Уйла яь хургья-кх укхо, хьакимо яхачунга, корта чубаха чувенав къонах уйлаш а еш. Ший цIенна а ковна а доал ца дечо, юрта доал дергдац.

Малсагнаькъан Нурудин

№ 71-72 (12206-207), ера, 16 май, 2019 шу / четверг, 16 мая 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *