Сийре Мехка тIемо эшабаьча нахага марха дастийтара Iадат дIахо хьош я ГIалгIайче

Мархий бутт хьаболабелчахой Сийре Мехка тIемо а, моцало а кIалбитача цу мехка мискача, къеча бахархошка марха доастийташ «Шатер Рамадана – с любовью из Ингушетии» аьнна хьалха яьккха цIи а йолаш дIахьош акци я ГIалгIайчен цIерагIа. Цох бола хоам баьбар юххьанца мехка хоамбара кечалаша.
Биззалца хIама даа таро йоацача нахага марха доастийташ йола Даьла раьза хургвола акци дIахьош я ГIалгIайчен Мехкдаьна Евкурнаькъан Баматгире Юнус-Бека ларца, цо хьалха а даьккха. ХIаьта бутт чакхбаллалца кхоачашъергйолаш я мискача нахага марха доастийташ йола къахетама акци. Дамаске чатараш а теха марха даста ловчунга хIама дуийташ дIабодаш ба из болх беррга бутт чакхбаллалца нах меца хургбоацаш.
Сийре Мехка ГIалгIайчен викал волча Мехкдаь Евкурнаькъан Юнус-Бека гIонча-дагавалархо волча Луай Юсефа яхачох, Сийре бахархой чIоагIа раьза болаш, цар дог гIоздоахаш дIайодаш я марха дастара акци.
«ГIалгIай Мохк дIахо а къахьегаш ба Сийре бахархошта гIо дирца цар оагIо хьаллоацаш, шин мехка юкъера вошал чIоагIдеш. Укх тайпара марха дастийтара акци хьалхара еш я ГIалгIайчено. Хьалха вай еш хиннача акцешка санна наха даа хIама дIа-хьа декъаш болх бац хIанзарбар. Дамаска шахьаре оаха овттадаьча чатараш да, цу чу дезача мархий беркат наха юкъе цхьана дIа-хьа даржаргдолаш беррига бутт чакхбаллалца марха даста аьттув болаш хургва 6 эзар саг. Массанахьа из гIулакх дIакхоачаргдолаш къахьегаш хургда тхо. Нах цхьана гулбаро царна юкъе машар лоаттабу. Дала къоабала долда вай марха, Даькъала хилба мархий бутт. Маьрша яхийла ГIалгIайче», — аьнна дийцар Луай Юсефа.
Цо яхачох, мархий бетта хьалхарча 20 денна хIара дийнахьа чатара чу марха доасташ 200 саг ва. Наха марха даста аьттув баларал совгIа уж нах хIара денна шоай цIеношкара марха доастача чатарашка дIакхувлаш а юха шоай цIеношка чукхувлаш а, лаьрххIа ГIалгIайчено хьожаяь йиъ автобус я. Хьалхарча ткъаь ден цхьана гуллуш марха доасташ хургба нах, юхе дисача мархий бетта итт дийнахьа Дамаске бахача тIемо хIалакбаьча эггара къеча наха марха даста даа хIама дIа наIарга а кхухьаш дIалургдолаш да.
Шоай фусамашка паргIата марха даста таро йоацаш, гIалгIаша овттадаьча чатарашка, хIама даа хьаухача Дамаска бахархоша баркал оал дерригача гIалгIай къама, цун правительствана, мехка кулгалхошта. Тешаш ба уж, укх мо долча хIаманца адамашта юкъера бувзам чIоагIлуш хиларагI.
«Салам-моаршал да ГIалгIайченга. Халкъашта юкъера вошал мишта хила деза гучадаьккхад тхона гIалгIаша. Цул совгIа, бусалба наьха оагIо хьаллацар мишта хила деза а цар тхона хьабIаргадайтад. Дала Iалаш долда шо, оаша тахан тхона даьча гIулакха духьал Дала дуккха а дикаш долда шоана. Даьла къахетам хилба шуца массаза а, маьрша дахалда гIалгIай халкъ», — йоах марха даста баьхкарех цхьан кхалсага.
Бусалба нах цхьана гулбалар, шуна гонахьа хайша цар цхьана марха дастар, уж гулбалар шийгахьа беркат долаш а, наха юкъе барт-безам чIоагIбеш а хIама да аьнна хеташ ба Дамаска бахархой:
«Цхьан шун тIа цхьана Iо а хайша марха дастара беркат да гIалгIаша укхаза тхона юкъе доаржадаьр. ЧIоагIа хоза Iадат да из. Цунца го вайна бусалба дин машаре, къахетаме хилар. Вай халкъашта юкъе барт беш хIама да ер. ГIалгIайчени, Сиреи мехкашка массаза а машар, ираз, беркат, цхьоагIо латталда. Массадолча вонах Дала лораболба гIалгIай, хоза гIулакх да цар леладер», — аьнна ловца баьккхар цхьаькхача марха даста венача саго.
Барт тайнача, машареча, иразеча, даькъалча вахарга сатувсаш хул массаза халонах чакхбийна нах. Сийре Мехка доаллар вайна гуш да, харцлувчар Даьла динах хоттабенна боахка нах хIалак беш. Цу нахаца къахетаме, камаьрша хиннача сага маьл хургба, Дала аьнна дале. ХIаьта дагадоацаш тIакхаьча хало ла мишта да гIалгIашта цхьаннахьара хеза а доацаш дика ховш а цар кхетадеш а да. Дала къоабала долда вай марха, маьлехьа хилда вай мел леладер.

Матенаькъан Илез

№ 71-72 (12206-207), ера, 16 май, 2019 шу / четверг, 16 мая 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *