Хьехархошцара бувзам

Цхьаволча сага геттара хоза хеташ хул, хьалха ший хинна хьехархо бIаргавайча. ТIавахе лаьрххIе цунга моаршал хаьтте, эше цунца дIавахе цун гIулакх де кийча хул моллагIа а. ХIана аьлча, цун вахара наькъаш сийрдачахьа доахаш къахьийга саг ва хьехархо. ЗIамига волча хана дукха хIама кхета а ца деш хьехархочо шийга дешийта гIерташ къахьегалга ца зувш хул хийлавар. Цо гIар йича а, из эгIазвахача а, цо деша аьлча а цо шийна футтарайна из яхаш санна хеташ хул цхьадола бераш. Бакъда, воккха а хинна кIезига хьаькъалча веча кхетаду сага, цо шийна дикадар хьийхалга а, ший сийрдача наькъашкахьа къахьийгача хьехархоех из волга а. Цудухьа цунга хоза дош ала а, цун гIулакх де а, из хьаста а кийча хул саг, дега болх ба из. Шоай хьехархой мах цаховраш бац аьлча-м бакъ хургдац наха юкъе, амма уж шоашка да битача гIойле я, царех хьаяла хьоанал ца хилча.

Тахан Iуйранна, юртарча маршрутни машена чу со вагIаш хьачуяьлар 5-9 классашка сона гIалгIай мотт хьийха хьехархо Исмайланаькъан Мухьмада Моти. Геттара хоза хийттар сона из бIаргаяйча, хIана аьлча тхога дешийта гIерташ ший хур дора цо. ГIар йий а, уж бегдаьхе а, е наггахьа саьрг техе а човхадора цо бераш. Бакъда, йистхилар кIаьда, Iимерза, юхььелаенна дар цун. Цудухьа из тхоашца безаме хиннача тайпара йоагIа сона из дукхагIча даькъе дага. Тахан а яр из ишта юхь елаенна, со шийна бIаргвайна товр хинна. Шийна хала дале а, берех нах бе гIерташ цо тхоашца хьийга къа дайнадац аьнна хет сона. Сайца хьийгар дайнадоацилга-м хов сона, тешшаме. Сай вахаре накъадаьннад сона цо мел хьийха хIара дош.
Сурхо тIара Наьсарен автостанце со кхаьчача цига сайна юхера гаьно латташ бIаргьяйр сона цхьаькха сай хинна хьехархо. Из бакъдар аьлча, со университете дешаш волча хана хиннар я. Языкознание яха предмет хьехаш яр из тхона. Из сайна бIаргаяйча тIаваха цунга йистхилар со. ХIана? Цунгара а сайна Iилмангахьа, мотт харгахьа пайда баьннадаь. Из Таренаькъан Увайса Лилия я. Метта хьаькъе долча дукхача хаттарашкахьа сона накъаяьнна саг я Лилия. Хийла мара нийслуш доаца книжка аз шийгара дийхача, юхалург дукха деннад цо сога деша а, пайда эца а хьа, тIехьагIа юхалургдолаш.
Тахан айса цIераш яьхача цу хьехархошта баркал оал аз сай дег тIара. Бувца велча-м дуккха а бар бувца дика хьехархой, хIаьта а ер шиъ сайна цхьан дийнахьа башхача юрташка бIаргагорах йоах аз цар цIераш, уж сай вахаре сайна накъабайна хилар дагадеха.
Дукха мах ба хьехархочун, доккха маIан долаш да из дош. Дикача хьехархочун хам баь варгвац! Ма эшалба вайна уж.

Матенаькъан Илез

№ 80-81 (12215-216), шоатта, 1 июнь, 2019 шу / суббота, 1 июня 2019 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *