Сурт-сибат тоадеш

Вай мехка г1олла водаш-воаг1аш хилча го йиш я хӏара шахьар, хӏара юрт дикача оаг1орахьа хувцалуш хилар. Къаьстта терко лоаттаю вай кулгалхоша х1ара юртара сурт-сибат хозача оаг1орахьа хувцара а тоадара а.
Даим а теркама кӏала хиннад вай кегийбарий спортивни хьалаш тоадара дош а. Цу тайпара Элдарха-г1алера йоккха йоацача стадионе де дезаш да г1ишлон балхаш. Цунах укхаза бахача наха а ч1оаг1а г1улакх хул, х1ана аьлча, уж шоай берашца хул укхаза каст-каста.
– Стадион х1анз укх сахьате воча хьале яле а, дукха цаговш уж балхаш д1адоладе лерхӏаш да тхо, – аьлар Элдарха-г1алерча «Къоначар совета» кулгалхо волча Йовлой Яхьяс. – Дукха ха йоаццаш вай республика кулгалхошта из хаттар т1адихьар оаха, цига мел эшар х1анз долаш а да, – йоах Яхьяс.
Х1анз шоай таро йоллаш уж а кхыдола стадиона г1ишлон доккхий балхаш а де лаьрх1а ба укхазара кулгалхой.
Цунах берашта хинна а ца 1еш, укхаза бахача наха а ч1оаг1а г1улакх хул.

Хь. Батаева